1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 81 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 60 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 26 giáo viên. Chiếm43,3% Tốt nghiệp Cao Đẳng:15 giáo viên. Chiếm 25% Tốt nghiệp TCCN:19 giáo viên. Chiếm 31,7%...